Култура на съгласие

В съответствие с глобалния подход на Hyundai Motor Company, Hyundai Motor Europe базира историята си на постижения и успехи в Европа с най-голямо уважение спрямо приложимите закони и вътрешни политики. В тази връзка Hyundai Motor Europe прие безусловен ангажимент да поддържа най-високите стандарти на професионализъм и почтеност. Поради тази причина, за въвеждането на оперативна и ефективна структура за спазване на законодателството в рамките на Европа бяха отделени необходимото време и ресурси.

Стълбове на структурата на съгласие на Hyundai Motor Europe
 • 1. Нарастваща осведоменост и генериране на познания

  Важно е да се дадат ясни насоки на нашите служители относно съществуващите правни отговорности и етични стандарти. С тази цел разработихме и предоставихме на всички служители в нашата организация различни ръководства и политики за съответните теми на съгласие. Тези материали са разработени, за да помогнат за идентифицирането и избягването на незаконни и/или неетични практики.

  По същия начин периодично се стартират задължителните модули за обучение на място и онлайн с цел актуализирането на знанията, за да предоставим на нашите служители практическо разбиране на съответните ръководства и политики, като така гарантираме спазването на всяко развитие на правната рамка.

 • 2. Управление на риска

  Hyundai Motor Europe следи постоянно дейностите си, за да избегне неспазването на закона:

  - На нашето ежедневно оперативно ниво екипът по спазване на правилата предоставя правни съвети за дейностите, свързани с чувствителни към

  - Периодично Hyundai Motor Europe провежда вътрешна оценка на риска, за да се идентифицират съществуващите потенциални рискове и да се въведат най-п

 • 3. Специализиран екип и комитет за спазване на изискванията

  В Hyundai Motor Europe бе създаден специален екип за съответствие, за да се гарантира ефективността на нашия ангажимент за спазване на изискванията.

  Заедно с екипа за спазване на съответствия, в Hyundai Motor Europe беше създаден комитет за спазване на съответствия, за да подпомогне разработването и прилагането на правилата за съответствие. Комитетът е формиран от представители на висшето ръководство от всички оперативни области.

  Освен това е важно да се отбележи, че програмата за привеждане в съответствие на Hyundai Motor Europe е лансирана в цяла Европа, създавайки истинска европейска рамка за спазване, в която г-н Хиун-Соо Ким е назначен за главен директор за спазването на съответствия.

Hyun-Soo KimChief Compliance Officer

* Hyundai Motor Europe Compliance Team can be reached at

© 2024 Hyundai. Всички права запазени.