Етичен кодекс

I. Общи положения

Политиката на управление на „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС“ е насочена към: осъзнато високо качество на дейността на всеки, за пълно удовлетворяване изискванията на клиентите с качество на продаваните автомобили, камиони, автобуси и резервни части за тях и извършваните сервизни – гаранционни и извън гаранционни и други услуги, при осигурени безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда.
В този смисъл, с настоящия Етичен кодекс, Ръководството на „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС“ цели да подпомогне провежданата активна политика в следните направления:
 1. Осигуряване приоритет на качеството в дейността на всички звена на Дружеството и поставяне качеството на доставяните и продавани продукти и извършваните сервизни и други услуги в основата на всички пазарни и функционални стратегии и планове.
 2. Формиране на нов начин на мислене и адекватни действия от всеки член на фирмата, което да мотивира всеки за лично и колективно поддържане и повишаване на качеството на извършваните дейности и резултатите от тях във всички звена на фирмата, като ефективно и ефикасно се използват наличните материални, човешки и финансови ресурси, съобразно нуждите и потребностите на клиентите.
 3. Непрекъснато задоволяване очакванията на клиентите, чрез подобряване качеството на услугите, както и намаляване на тяхната себестойност, на базата на подходящи мерки за подобрение.
 4. Събиране и обработка на информация от клиентите за качеството на продуктите и услугите и оценка доколко то се доближава до техните потребности и очаквания.
 5. Непрекъснато повишаване квалификацията и мотивацията на персонала за висококачествен труд.
 6. Периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от повишаване на качеството на продуктите и услугите и системен контрол за изпълнението на поставените задачи във всички звена на фирмата, както и търсене на персонална отговорност.
 7. Непрекъснато поддържане в изправност на машините, комуникационното и компютърно оборудване на „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС“ и усъвършенстване на управленческите процеси.
 8. Спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, на санитарно хигиенните и екологични норми, съгласно националните и международните стандарти.
 9. Ефективно управление на рисковете за здравето и безопасността, намаляване до минимум на рисковете за персонала и други заинтересовани страни, предотвратяване на замърсяванията на околната среда и предотвратяване на заболяванията и нараняванията на работниците и служителите
 10. Периодичен анализ на националните и международни нормативни документи и всички други документи, които фирмата е приела да спазва и които имат отношение към качеството на предлаганите продукти и услуги, към осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и към опазването на околната среда. Оценка на отражението им върху извършваната от фирмата дейност, както и непрекъснат контрол за изпълнението на всички задължения, наложени от този вид документи.
 11. „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС“ да се утвърди като предпочитан партньор на вътрешния пазар.

II. Основни принципи и ценности на дружеството

1. Професионализъм, законност и равнопоставеност
 • Дружеството осъществява своята дейност в съответствие с действащото законодателство на Република България, професионалната етика и своите вътрешни правила и разпоредби. От което следва, че преследването целите на фирмата не може да бъде в разрез с принципите на честност и коректност. Всеки служител е отговорен за изпълнението на своите задължения. При забелязване на грешки, пропуски и недостатъци е длъжен да ги отстрани, ако са в пълномощията му или незабавно да уведоми прекия си ръководител за предприемане на съответните мерки;
 • Изрично е спазването на трудовото законодателство, нормите за здравословни и безопасни условия на труд, съблюдаването и спазването на законите, регулиращи извършваната от фирмата дейност, както и приетите вътрешни правила;
 • Отхвърлят се всякакви форми на облаги и подаръци за служителите в контекста на опит за влияние върху независимата преценка и стриктното изпълнение на служебните им задължения или с цел подтикване към действия, противоречащи на фирмените интереси;
 • В основата на качественото и надеждно изпълнение на задълженията във всяка област е наличието на необходимата трудова квалификация и усъвършенстване. Осъзнавайки това Дружеството се ангажира да осигурява развитие на човешкия капитал чрез провеждане и участие в професионални семинари и обучения;
 • По отношение на всички вътрешно и външно фирмени взаимоотношения се избягва всякакъв вид дискриминация, основана на възраст, расов и етнически произход, националност, политически убеждения, религия, пол, сексуална ориентация, здравословно състояние;
2. Поведение, недопускащо прояви на корупция
 • Основно изискване в „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС“ е задължението на всички наши служители, на всички нива, да се придържат към принципите за коректност и морал, точното спазване на законите на РБ, както в контактите си с клиенти и партньори, така и с всички институции в страната при личните си служебни взаимоотношения.
 • Служителите на „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС“ не създават предпоставки за държавни служители да се възползват от правомощията и служебното си положение с цел лично облагодетелстване или с друга користна цел.
 • Служителите на„ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС“ не допускат те самите или държавни служители, с които имат служебни контакти да бъдат поставени във финансова или друга зависимост по отношение на дружеството или трети лица, които могат да повлияят на изпълнението на служебните им задължения или да нарушат професионалния им подход по определени въпроси.
 • Служителите на„ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС“, на които станат известни факти и обстоятелства за възникнал конфликт на интереси, уведомяват съответните си преки ръководители.
3. Конфиденциалност и конкуренция
 • Дружеството гарантира конфиденциалността при използването и съхранението на предоставената лична информация съгласно Закона за защита на личните данни. На служителите е забранено да използват информацията за цели, които не са свързани с изпълнението на служебните им задължения;
 • Също така от особено значение е спазването на пълна конфиденциалност по отношение на фирмената и всяка информация, която представлява заплаха за интересите на Дружеството, неговата конкурентоспособност или би уронила престижа му. Изисква се от служителите да не изнасят, споделят или разгласяват подобна информация, както и каквато и да е техническа такава – разходи и/или придобиване на активи, ценообразуване, маркетингови стратегии и други;
 • Всяка конфиденциална фирмена информация се управлява посредством подходящи вътрешни процедури, които гарантират, че тя ще достигне само до заинтересованите лица и субекти, а също така и това, че нейното разпространение е свързано само с целите на Дружеството;
 • Дружеството е за лоялна и законна конкуренция и очаква от служителите си почтеност и коректност в отношенията с партньорите и конкурентите;
 • Не се допуска използването на информация, придобита по неофициални пътища, в контекста на честна и лоялна конкуренция при продажби и комуникация на цени;
4. Здравеопазване и околна среда
 • Дружеството носи отговорност за здравето и доброто състояние на всички служители и осигурява безопасни условия на труд, зачитане на личното достойнство. Съблюдават се законите, регулиращи извършваната от фирмата дейност, както и приетите в дружеството вътрешни правила и норми.
 • Главен ангажимент е също опазването на околната среда като първостепенен актив. За тази цел всички решения и дейности се съобразяват с изискванията за опазване на околната среда, не само на действащото законодателство, но и с последните тенденции в научните изследвания и най-добрите практики в тази област.

III. Норми на общуване и поведение

1. С клиенти
 • В основата на всички договорни отношения и връзки с клиентите на фирмата са заложени принципите на коректност, професионализъм и най-висока степен на сътрудничество. Сред основните отговорности на персонала са проучване и осигуряване на удовлетворението на клиента, както и постоянно подобрение на продажбените и сервизни дейности;
 • Придавайки първостепенна важност на спазването на стандартите за високо качество по отношение на предоставяните услуги, Дружеството отхвърля всякакви действия, насочени към забавяне на процесите;
2. С договорни партньори и доставчици
 • Сътрудничеството с договорни партньори е неразривна част от ежедневните дейности на фирмата. По тази причина от особено значение са принципите на безпристрастност и взаимно уважение при контактуването с тях, даването на ясни указания по отношение на поставените задачи и заплащане на дължимите суми;
 • Изборът на сътрудници и доставчици трябва да се основава на ясни и не дискриминиращи процедури. Дружеството се позовава единствено на критерии, базирани на конкурентоспособността и качеството на предлаганите от потенциалните партньори продукти и услуги, както и на съобразяването им с етичните норми, изложени в настоящия кодекс.
3. С обществени институции, търговски обединения, медии и други външни комуникации
 • Всички връзки между Дружеството и обществените институции се основават на принципите на коректност, прозрачност, сътрудничество и ненамеса, както и върху пълното уважение към ролята, която изпълнява всеки отделен субект. Всяко поведение, което би могло да се интерпретира като подмолно или в ущърб на горепосочените принципи, се счита за недопустимо;
 • Дружеството не подкрепя каквито и да е мероприятия или инициативи, които имат изцяло или преобладаващо политическа цел;
 • Оценява се основната роля на медиите за осведомяване на обществото и в частност – клиентите;
 • Подпомагането на обществото, в което Дружеството упражнява своята дейност, е негово морално задължение и израз на социална съпричастност. В тази връзка ежегодно се организира дарителска кампания за подпомагане на Домове за деца, лишени от родителска грижа, съобразно възможностите на фирмата. Набират се и средства сред служителите, под формата на дрехи и други предмети за бита;
4. Вътрешно фирмена комуникация
4.1 Лични отговорности и задължения
 • Личното поведение на всеки служител е ключов фактор за успешното развитие на Дружеството и постигането на поставените цели;
 • Работниците/ Служителите трябва да избягват всяко действие, което би уронило престижа и репутацията на Компанията;
 • В отношенията си работещите трябва да се подчиняват на интересите на фирмата, прилагайки установените правила за позитивно отношение, зачитане честта и достойнството на другия;
 • В общуването помежду си служителите са равнопоставени. Отношенията между тях се основават на доверие, толерантност, етичност и взаимопомощ. Лични разногласия не са предмет на публична полемика. Спорове, критики и несъгласия се решават с цивилизовани методи в открито общуване ;
 • За недостойни се приемат личните намеци и недружелюбното поведение. Неетично и не приемливо е подаването на неоснователни жалби и изнасянето на оклеветяващи твърдения за работещи във фирмата. Всякакви публични изявления трябва да са насочени към обективност и истина;
 • Не се допуска поведение, което накърнява личното достойнство и чест на всеки един работещ;
 • При изпълнение на служебните задължения трябва да се спазва йерархията, като на лице трябва да бъде стремеж към обективност и безпристрастност, поемане на отговорност за действията и активно участие в решаване проблемите на Дружеството;
 • В интерес на добросъвестното изпълнение на служебните задължения и спазване на добрия етикет е наличието на предпочитан стил на обличане. За такъв се приема официално деловият и спортно елегантният. За всички служители, чиято служебна дейност налага наличието на работна униформа, се подсигурява такава от фирмата;
 • Комуникацията и обменът на информация в Дружеството са изградени на базата на реда за протичане на всеки процес, отговорностите и правомощията, съответстващи на функционалните и йерархични равнища, както и чрез регламентираните с вътрешни актове и сертификати работни процедури. Вътрешната комуникация е с преобладаваща устна форма и писмена по електронна поща;
4.2. Ангажираност на Ръководството
 • Ръководството се ангажира да прилага в най-висока степен настоящите споделени общо фирмени ценности в условията на прозрачност, диалог и свободна обмяна на мнения, идеи и предложения, в съответствие с изискванията за добър работник, специалист и мениджър;
 • Отговаря за спазването на законовите и други регулаторни изисквания, отнасящи се до дейността на фирмата, като осигурява информация за настъпващите изменения и допълнения в действащите национални и международни нормативни документи, стандарти, директиви и др. и информира длъжностните лица относно тези изменения;
 • Гарантирано е съблюдаването на всички човешки права и свободи на личността, като не се толерират по никакъв начин всички форми на безотговорност, двуличие завист, клюкарство, лъжа, подлост и небрежност. Ръководството категорично се противопоставя на всяка злоупотреба с власт или друго действие, насочено срещу накърняване достойнството на личността и нейното душевно и физическо здраве;
 • Дружеството предприема всички необходими действия за осигуряване на най-високи стандарти за качество, безопасност и здраве при работа, опазване на околната среда, развитие на човешкия капитал и прозрачно сътрудничество с всички заинтересовани страни вътре и извън фирмата;
 • Всеки член на персонала трябва да бъде нает на трудов договор. Не трябва да бъдат толерирани никакви форми на експлоатация. Професионалните качества на кандидати за работа трябва да се оценяват единствено въз основа на преследването на интересите на фирмата. Отхвърля се всяка форма на дискриминация при избора, ръководството или кариерното развитие на служителите. През цялото време докато работят във фирмата, служителите трябва да получават ясни указания, които подпомагат тяхната работа и им позволяват да я вършат качествено;
 • С цел да се гарантира високата степен на професионализъм, Дружеството трябва да повишава квалификацията на своите служители, предоставяйки им възможност да участват в курсове за обучение и професионални семинари, като и само организира провеждането на такива;
 • В случай на реорганизация се защитава ценността на всеки един служител, като при нужда се предприемат мерки за обучение и професионална преквалификация;
 • Съвещанията, оперативките, инструктивните срещи и други са необходими елементи за осъществяването на ефективна вътрешно фирмена комуникация, което е от съществено значение за Ръководството. Ето защо е задължително спазването на установен ред: своевременно оповестяване за срещите, точно определяне целите на събирането, настройването на беззвучен режим на мобилните телефони, както и избягването на закъснения като проява на неуважение към колегите;

IV. Вътрешни актове и сертификати

1. Интегрирана система за управление
 • С цел да докаже способността на организацията да предоставя на своите клиенти продукти и услуги, съответстващи на техните изисквания, в Дружеството е разработена и внедрена Интегрирана система за управление, в съответствие с изискванията на международните стандарти/ спецификации ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2008. Документирането на системата е осъществено на три нива: Наръчник по управление, Основни и Работни процедури и Оперативни документи;
 • Управителят делегира права за постигане на целите на ръководния персонал. Той очаква и ще изисква от всички служители лично участие за постигането на тези цели, с което непрекъснато да се подобрява ефективността от Интегрираната система за управление. Всеки служител е отговорен за изпълнението на своите задължения. При забелязване на грешки, пропуски и недостатъци е длъжен да ги отстрани, ако са в пълномощията му или незабавно да уведоми прекия си ръководител за предприемане на съответните мерки;
2. Други основни фирмени документи, които регламентират трудовото представяне на служителите са:
 • Правилник за вътрешния ред;
 • Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм;
 • Вътрешни правила за оторизиран достъп до лични данни по Закона за защита на личните данни;
 • Вътрешни правила за честна конкуренция при продажби и комуникация на цени;

V. Прилагане на кодекса

1. Приемане и разпространение
Етичният кодекс е създаден и одобрен от Ръководството на Дружеството, така както трябва да бъдат и всички бъдещи изменения в него. Всеки член на персонала и новоназначен служител трябва да бъде запознат. Той трябва да бъде публикуван и подходящо представен в интернет страницата: www.hyundai.bg.
Жалби от потребители, сигнали за корупция или неспазване на етичния кодекс се подават на complaints@hyundaibg.bgsignals@hyundaibg.bg или на телефон: 02/8044104= Конфиденциалността е гарантирана.
За да бъде една съвместна дейност успешна и ефективна, е необходимо да бъдат съблюдавани единни правила на поведение и норми на взаимодействие. Те почиват на основните ценности на Дружеството и дори да изглеждат като разбираща се от само себе си истина, именно такива действия очаква фирмата от своите служители и сътрудници.
2. Нарушения
Нормите на настоящия кодекс се прилагат до колкото не противоречат на Кодекса на труда и останалото действащо законодателство.
При нарушаване на принципите на етичния кодекс, Ръководството трябва да предприеме дисциплинарни мерки срещу отговорните за нарушенията лица, с цел защита на фирмените интереси. При най-сериозните нарушения, въпросните мерки могат да включат и изгонване на провинилите се от дружеството.
Информация за действителни и предполагаеми нарушения трябва да бъде представяна на Ръководството в писмена и неанонимна форма, за да бъде анализирана, съгласно действащото законодателство.
Подаване на сигнали за корупция, неспазване на етичния кодекс, гарантирана конфиденциалност
Тел.02/8044104
complaints@hyundaibg.bg
signals@hyundaibg.bg