Политиката за web страницата ни

ПОЛИТИКА ЗА САЙТА

С достъпа си до сайта „www.hyundai.bg” и неговото ползване Вие приемате настоящата политика, без каквито и да е било ограничения и условия..По тази причина Вашето посещение на сайта става предмет на тази Политика, а също така и на приложимото местно и европейско законодателство.
Кратка информация за съдържанието на сайта
Нашият сайт съдържа информация за продукти HYUNDAI, включително за различни промоционални програми HYUNDAI.Цялата информация, включена в този сайт, е само за ориентировъчно информиране, и тя не е заместител на информацията, която е на Ваше разположение от упълномощения дистрибутор на HYUNDAI за България. Информацията на този сайт не поражда никакви правни задължения, и не представлява оферта за продажба по смисъла на закона.
Независимо, че „Индустриал комерс Ко”ЕАД полага всички разумни усилия за гарантиране на коректността на цялата информация на сайта, нейната точност не може да се гарантира, поради което „Индустриал комерс Ко”ЕАД не поема никаква отговорност за изчерпателност, точност или автентичност, на която и да било от информациите на този сайт. Както сайтът, така и цялата информация и материалите, които се съдържат в него, Ви се предоставят във вида, в който са оформени фактически, без гаранция от какъвто и да било тип – нито изрична, нито подразбираща се.
Ние си запазваме обаче правото да правим промени, по всяко време и без предизвестие, на моделите, оборудването, техническите спецификации и наличните количества.
Цени на продуктите
Предоставената чрез този сайт ценова информация е само ориентировъчна.Тя не представлява оферти за продажби на продукти HYUNDAI, нито пък има някакво задължаващо действие за нас. Закупуването на който и да било предлаган от нас продукт трябва да бъде предмет на сроковете и условията на индивидуалния договор за продажба.
Използване на „бисквитки” /„cookies”/
Ние използваме т.нар. „бисквитки” /”cookies”/, които са предмет на отделна политика.Виж тук.
Лични данни/въведена от ползвателя на сайта информация
Ние събираме и използваме чрез сайта ни www.hyundai.bg само доброволно предоставени от Вас лични данни при спазване на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), като използваме информацията за следните цели:
Цели Правно основание
За да управляваме вашите заявки (заявки за тест драйв, записване на час за сервиз, заявки за оферти) Това е необходимо за предприемане на стъпки по ваше желание за сключване на договор след ваша заявка.
Личните данни, които събираме чрез сайта ни могат да включат име, фамилия, локация, телефон, e-mail.Вашите лични данни не се обработват впоследствие по какъвто и да е начин, който е несъвместим с описаните по-горе цели. Те се съхраняват единствено за период от време необходим за постигане на тези цели, след което се унищожават.Повече за личните данни, може да научите тук.
Предупреждение за авторските права, индустриалната и интелектуалната собственост
Както представянето, така и цялото съдържание на този сайт се защитават от правата върху индустриалната и интелектуалната собственост.Вие може да използвате информацията, текста, картинките или графиките, които се съдържат в този сайт, за ваше лично ползване (без търговски характер), като не можете да ги възпроизвеждате, променяте, предавате, лицензирате или публикувате – както изцяло, така и частично, с каквато и да било цел, без писмено разрешение.
Запазени търговски марки
Всички запазени търговски марки, лога и служебни маркировки, показани на този сайт, са собственост на HYUNDAI . Забранено е да ги използвате, „сваляте” за постоянно, размножавате или разпространявате по какъвто и да било начин без писмено разрешение.
Хипервръзки
Сайтът ни може да съдържа хипервръзки към други Интернет сайтовеТе са напълно независими от този сайт и за тях ние не можем да Ви дадем каквато и да е гаранция за изчерпателност, точност или автентичност на информацията, която се съдържа в тях.
Ограничения на отговорностите за щети
„Индустриал комерс Ко”ЕАД изрично не поема каквито и да било задължения за обезщетяване по отношение на каквито и да било преки, косвени, случайни, причинно обусловени или особени щети, възникнали от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа до или използването на сайта, включително, но без да се ограничава до, каквито и да било загуби или щети, причинени от вируси, които са засегнали вашето компютърно/мобилно оборудване или вашето доверие в информацията, получена чрез сайта ни.
Промени в настоящата политика
Тази Политика може да бъде актуализирана по всяко време.
Приканваме Ви при всяко посещение в сайта редовно да преглеждате текущия вариант, за да бъдете постоянно информирани за евентуални промени.
Тази Политика е приета на 23.05.2018 год.